Biz Bir Aileyiz!
info@edemgt.nl

Inhoudsopgave

0) Vooraf
1) Rechtsvorm, inschrijving, contactgegevens
2) Profiel van Stichting Milli Gorus Islamitische en Kulturele Unie Ede
3) De doelstelling en het actuele beleid
4) De werkzaamheden
5) Werving van gelden

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Milli Gorus Islamitische en Kulturele Unie Ede. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving van de gelden.

Het bestuur van de Stichting Milli Gorus Islamitische en Kulturele Unie Ede,

B. Karaman,

Voorzitter
15 augustus 2019

Rechtsvorm, inschrijving, contactgegevens

Stichting Milli Gorus Islamitische en Kulturele Unie Ede is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41051090 als de Stichting Milli Gorus Islamitische en Kulturele Unie Ede,
Adres Molenstraat 169, 6712 CV te Ede.

Contacten met de stichting verlopen via de voorzitter,
en/of Bedreddin Budak, te bereiken op telefoonnummer 06 22 60 88 52 of bedbud@hotmail.com (Becon van de stichting).

Profiel van Stichting Milli Gorus Islamitische en Kulturele Unie Ede

Stichting Milli Gorus Islamitische en Kulturele Unie Ede is een sociaal-religieuze en maatschappelijke beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van moslims in de Nederlandse samenleving. De stichting verricht activiteiten die als doel dienen dat er emancipatie integratie en burgerschap plaatsvindt van de moslims in de Nederlandse samenleving en dat de kennis van de niet moslims over de Islam toeneemt alsook dat de vooroordelen over de islam afnemen.

Stichting Milli Gorus Islamitische en Kulturele Unie Ede werkt zelfstandig, maar onder de koepelorganisatie IGMG heeft een klein maar effectief stafbureau, dat de aangesloten organisaties ondersteunt en helpt te professionaliseren.

Afgezien van verschillende bindingen met de federatie zowel formeel als inhoudelijk.
Het beleid van NIF en dus ook van Stichting Milli Gorus Islamitische en Kulturele Unie Ede is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal.

Stichting Milli Gorus Islamitische en Kulturele Unie Ede dient geen ander belang dan dat van de integratie van haar leden in de Nederlandse samenleving en het behartigen van de religieuze en maatschappelijke belangen van hen. De beweging staat kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de moslimgemeenschap in Nederland.

De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling

Stichting Milli Gorus Islamitische en Kulturele Unie Ede is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving.

Het actuele beleid

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

Zorgen dat de leden van de stichting op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de Nederlandse maatschappij en hierop kunnen emanciperen.
Leveren van ondersteuning bij de emancipatie en integratie voor de moslims die in de Nederlandse samenleving leven.
Onderzoek naar en opzetten van integratieprojecten.

De werkzaamheden

De stichting organiseert o.a. de volgende activiteiten:
– Instandhouding van een openbare gebedsruimte (moskee)
– Forums, Conferenties en Seminars
– Herdenkingsdagen
– Bezoeken andere religieuze en of maatschappelijke instellingen
– Huis gesprekken
– Uitstappen
– Sport
– Cultuur en kunst
– Ramadan programma’s
– Werkcolleges voor bestuurders
– Diversen

Forums, Conferenties en Seminars
Leden worden de mogelijkheden geboden om deel te nemen aan leerzame forums, conferenties en seminars op geschikte locaties met geleerden die zijn sympathiek achten, over verschillende onderwerpen die hen interesseren en waarover zij geïnformeerd willen worden.

Herdenkingsdagen
Persoonlijkheden die de mensheid hebben geleid sociaal, cultureel, politiek en wetenschappelijk gebied worden op speciale avonden herdacht en voorgesteld aan de mensheid.

Bezoeken
Om de solidariteit en de integratie onder de leden te bevorderen worden er bezoeken gebracht aan ziekenhuizen, bruiloften, kerken, andere moskeeën etc.

Huisgesprekken
Om kennis te maken met verschillende mensen, om nieuwe vriendschappen te sluiten en om veel over elkaar te leren worden er huisbezoeken georganiseerd daar waar er lekkere spijzen en hapjes worden aangeboden.

Uitstappen
Om de algemene ontwikkeling van onze leden te vergroten worden er uitstappen georganiseerd naar historische, rijke en schitterende oorden op de aardbol zoals Amsterdam, Istanbul, Parijs.

Sport
Omdat sport altijd de aandacht van de mensen heeft en veel publiek trekt, worden er sportactiviteiten georganiseerd zoals zaalvoetbal, volleybal, natuurwandeltochten e.d.

Ramadan Programma’s
Elk jaar, tijdens de Ramadan worden speciale ramadan programma’s georganiseerd aan deze zogenaamde “iftaravonden” nemen ook andere organisaties en instanties deel.

Werkcolleges voor Bestuurders
Aan alle bestuursleden die werkzaam zijn in onze stichting nemen een aantal keren per jaar deel aan leerzame bijeenkomsten over hoe de organisaties bestuurd moeten worden, en er worden hen organisatiebekwaamheden bijgebracht.

Diversen
De jongeren van deze eeuw die door roken, alcohol en slechte gewoonten ontaarden en degenereren en hun idealen vergeten, wordt hierover voorlichting gegeven. Jongeren worden geïnformeerd over de onder hen wijd verspreide criminaliteit en haar oorzaken. Er worden activiteiten ontplooid om de jongeren uit de criminaliteit te houden. Bovendien worden informatieve seminars en conferenties door deskundigen over de problemen van dit tijdperk als aids, milieuvervuiling, discriminatie, zinloos geweld en radicalisering e.d. georganiseerd.

Werving van gelden

Werving

De werving van gelden gebeurt door middelen van maandelijkse contributies van onze leden.
Donaties en inzamelingen.
Sponsoring.